Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 13 september 2011 - Behnke / Commissie

(Zaak F-68/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelings- en bevorderingsjaar 2009 - Motivering van advies van het paritair beoordelings- en bevorderingscomité - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thorsten Behnke (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker in te delen in prestatiegroep II en om hem voor zijn loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008 5 bevorderingspunten te geven

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten één vierde van de kosten van Behnke dragen.

Behnke zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 288 van 23/10/10, blz. 74.