Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 września 2011 r. - Behnke przeciwko Komisji

(Sprawa F-68/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie w sprawie oceny i w sprawie awansu za 2009 r. - Uzasadnienie opinii wspólnego komitetu do spraw oceny i awansu - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thorsten Behnke (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaklasyfikowaniu skarżącego do drugiej (II) grupy wyników w pracy i przyznaniu mu 5 punktów awansu w sprawozdaniu z rozwoju kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez T. Behnkego.

Thorsten Behnke pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 74.