Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. septembra 2011 - Behnke/Komisia

(vec F-68/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie a povyšovanie za rok 2009 - Odôvodnenie hodnotenia a povýšenia v stanovisku spoločného výboru - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thorsten Behnke (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia zaradiť žalobcu do výkonnostnej triedy II a prideliť mu 5 bodov potrebných na povýšenie v správe o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť jednu štvrtinu trov konania, ktoré vynaložil T. Behnke.

3.    T. Behnke znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010, s. 74.