Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 септември 2011 г. - Abad-Villanueva и др./Комисия

(Дело F-23/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица - Вътрешни конкурси за преминаване в категория, публикувани преди 1 май 2004 г. - Кандидати, включени преди 1 май 2006 г. в списъците на издържалите съответния конкурс лица - Класиране в степен - Запазване на мултипликационния коефициент - Загуба на точките за повишаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Roberto Abad-Villanueva и др. (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Arpio Santacruz и M. Simm, впоследствие M. Bauer, J. Monteiro и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на решенията, с които жалбоподателите са уведомени за преминаването им в категория, доколкото посочените решения определят по-ниска степен от тази, която би произтекла от прилагането на разпоредбите на правилника, запазват в сила мултипликационния коефициент и премахват точките за повишаване на жалбоподателите.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз, в качеството му на встъпила страна, понася направените от него разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 06.5.2006 г., стр.32