Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. septembri 2011. aasta otsus - Abad-Villanueva jt versus komisjon

(kohtuasi F-23/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2 - Enne 1. maid 2004 avaldatud ühest kategooriast teise üleviimiseks korraldatud sisekonkurss - Enne 1. maid 2006 reservnimekirja kantud kandidaadid - Palgaastme määramine - Korrutusteguri säilitamine - Edutamispunktide kaotamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Roberto Abad-Villanueva jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja M. Simm, hiljem M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada otsused, millega hagejaid teavitati ühest kategooriast teise üleviimisest, osas milles hagejad määrati personalieeskirjade kohaldamisest tulenevast palgaastmest madalamale palgaastmele, säilitati korrutustegur ja kustutati hagejate edutamispunktid.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 32.