Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 september 2011 - Abad-Villaneuva e.a./Commissie

(Zaak F-23/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Artikel 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut - Interne vergelijkende onderzoeken voor de overgang van categorie die vóór 1 mei 2004 zijn bekendgemaakt - Kandidaten die vóór 1 mei 2006 op reservelijsten zijn geplaatst - Indeling in rang - Behoud van vermenigvuldigingsfactor - Verlies van bevorderingspunten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Roberto Abad-Villaneuva e.a. (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Arpio Santacruz en M. Simm, vervolgens M. Bauer, J. Monteiro en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten waarbij verzoekers hun overgang van categorie is meegedeeld, voor zover zij daarbij in een lagere rang worden ingedeeld dan die welke uit toepassing van de statutaire bepalingen zou volgen, de vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt gehandhaafd en hun bevorderingspunten worden ingetrokken

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 108 van 6.5.2006, blz. 32.