Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 września 2011 r. - Abad-Villanueva i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Konkurs wewnętrzny na wyższą kategorię ogłoszony przed dniem 1 maja 2004 r. - Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed dniem 1 maja 2006 r. - Grupa zaszeregowania - Utrzymanie w mocy mnożnika - Utrata punktów awansu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Abad-Villanueva i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i J. Feld, następnie adwokaci T. Bontinck i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Arpio Santacruz i M. Simm, następnie M. Bauer, J. Monteiro i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji powiadamiających skarżących o zmianie ich kategorii w zakresie, w jakim nadają one niższą grupę zaszeregowania aniżeli grupa, która powinna być im nadana na podstawie regulaminu pracowniczego, utrzymują współczynnik mnożny oraz uchylają punkty awansu zgromadzone przez skarżących.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona i w części oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Rada Unii Europejskiej, interwenient, pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006, s. 32.