Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. septembra 2011 - Abad-Villanueva a i./Komisia

(vec F-23/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku - Interné výberové konania na postup do inej kategórie uverejnené pred 1. májom 2004 - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov pred 1. májom 2006 - Zaradenie do platovej triedy - Zachovanie multiplikačného faktoru - Strata bodov na povýšenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania-

Žalobcovia: Roberto Abad-Villanueva a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a M. Simm, neskôr M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí oznamujúcich žalobcom ich postup do inej kategórie v časti, v ktorej žalobcom priznávajú nižšiu platovú triedu, akou je platová trieda, ktorá im mala byť priznaná podľa ustanovení služobného poriadku, v ktorej im zachovávajú multiplikačný koeficient a zrušujú body na povýšenie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, ktorá je vedľajším účastníkom konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006, s. 32.