Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 септември 2011 г. - Arnaldos Rosauro и др./Комисия

(Дело F-29/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника - Вътрешни конкурси за преминаване в категория, публикувани преди 1 май 2004 г. - Кандидати, включени в списъците с резерви преди 1 май 2006 г. - Класиране в степен - Прилагане на коефициент под 1 - Загуба на точките за повишение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Andres Arnaldos Rosauro и др. (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално S. Rodrigues и A. Jaume, впоследствие S. Rodrigues, и накрая S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Предмет

Отмяна на решенията на Комисията, по силата на които жалбоподателите - длъжностни лица от категория С, успешно издържали вътрешен конкурс за преминаване в категория - са назначени на степени В*3/В*4, запазват възнагражденията си в размера, предшестващ промяната в категория в резултат от прилагането на коефициент, и точките им за повишение се нулират.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 121, 20.5.2006 г., стр. 19