Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. september 2011 - Arnaldos Rosauro m.fl. mod Kommisionen

(Sag F-29/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten - interne udvælgelsesprøver med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort før den 1. maj 2004 - ansøgere opført på reservelisten før den 1. maj 2006 - indplacering i lønklasse - anvendelse af en multiplikationsfaktor på mindre end 1 - fortabelse af forfremmelsespoint)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Andres Arnaldos Rosauro m.fl. (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne S. Rodrigues og A. Jaume, dernæst ved S. Rodrigues, og endelig ved S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser, hvorved sagsøgerne, der er tjenestemænd i kategori C, og som bestod en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori, udnævnes til lønklasse B*3/B*4, opretholder deres vederlag på niveauet forud for ændringen af kategori som følge af anvendelsen af en multiplikationskoefficient, og deres forfremmelsespoint nulstilles.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 121 af 20.5.2006.