Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. septembri 2011. aasta otsus - Arnaldos Rosauro jt versus komisjon

(kohtuasi F-29/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2 - Enne 1. maid 2004 avaldatud ühest kategooriast teise üleviimiseks korraldatud sisekonkurss - Enne 1. maid 2006 reservnimekirja kantud kandidaadid - Palgaastme määramine - Sellise korrutusteguri kohaldamine, mis on väiksem kui üks - Edutamispunktide kaotamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Andres Arnaldos Rosauro jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume, hiljem advokaat S. Rodrigues ning lõpuks advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega nimetati hagejad, kes on ühest kategooriast teise edutamise sisekonkursi läbinud C kategooria ametnikud, palgaastmetele B*3/B*4, ning millega nende töötasu jäi korrutuskoefitsiendi kohaldamise tõttu samale, kategooria muutumisele eelnevale tasemele ja kustutati nende edutamispunktid.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 121, 20.5.2006, lk 19.