Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Odszkodowanie za rzekomo poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za rzekomo doznaną krzywdę ze względu na niewykonanie wyroku F-128/07.

Żądania strony skarżącej

Zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR z uwagi na utracone szanse wskutek niepodjęcia działań w zakresie wykonania wyroku;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 5 000 EUR z uwagi na krzywdę doznaną w związku z brakiem jakiejkolwiek informacji ze strony Komisji na temat działań, jakie miała zamiar podjąć celem wykonania wyroku stwierdzającego nieważność;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________