Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 2.9.2011 - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ja Krones AG v. Samskip GmbH

(Asia C-456/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Bremen

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ja Krones AG

Vastaaja: Samskip GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 44/20011 32 ja 33 artiklaa tulkittava siten, että "tuomion" käsitteen alaan kuuluvat lähtökohtaisesti myös päätökset, jotka koskevat vain sen vahvistamista, että prosessuaaliset tutkittavaksi ottamisen edellytykset eivät täyty (Prozessurteil)?

Onko asetuksen N:o 44/2001 32 ja 33 artiklaa tulkittava siten, että "tuomion" käsitteen alaan kuuluu myös asian käsittelyn oikeusasteessa päättävä ratkaisu, jossa oikeuspaikkalausekkeen vuoksi todetaan, että kansainvälistä toimivaltaa ei ole?

Onko asetuksen N:o 44/2001 32 ja 33 artiklaa tulkittava tuomion vaikutuksen ulottuvuutta koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön (asia 145/86, tuomio 4.2.1988) perusteella siten, että kunkin jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion tuomioistuimen tekemä ratkaisu asianosaisten välisen oikeuspaikkalausekkeen pätevyydestä, kun ensimmäisessä tuomioistuimessa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan oikeuspaikkalausekkeen pätevyyttä koskeva toteamus on saanut lainvoiman, ja myös silloin, kun ratkaisu on osa tutkittavaksi ottamista koskevaa päätöstä, jolla kanne jätetään tutkimatta?

____________

1 - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1)