Language of document :

2011 m. rugsėjo 2 d. Landgericht Bremen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG prieš Samskip GmbH

(Byla C-456/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Bremen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Atsakovė: Samskip GmbH

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento Nr. 44/20011 32 ir 33 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad sąvoka "teismo sprendimas" iš esmės apima ir tuos sprendimus, kuriuose apsiribojama išvada, jog nėra įvykdytos procesinio pobūdžio priimtinumo sąlygos (vadinamasis "procesinio pobūdžio sprendimas")?

Ar Reglamento Nr. 44/2001 32 ir 33 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad sąvoka "teismo sprendimas" taip pat apima galutinį teismo sprendimą, kuriuo dėl jurisdikciją nustatančio susitarimo paneigiama tarptautinė jurisdikcija?

Ar atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką dėl veikimo apimties principo (1988 m. vasario 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje 145/86) Reglamento Nr. 44/2001 32 ir 33 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad kiekviena valstybė narė privalo pripažinti kitos valstybės narės teismo sprendimus dėl jurisdikciją nustatančio šalių susitarimo veiksmingumo, jei pagal pirmojo teismo nacionalinę teisę sprendimas dėl jurisdikciją nustatančio susitarimo veiksmingumo įgyja res judicata galią net ir tuo atveju, jei sprendimas yra procesinio pobūdžio teismo sprendimo, kuriuo atmetamas ieškinys, dalis?

____________

1 - 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42)