Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 2. septembrī iesniedza Landgericht Bremen (Vācija) - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH

(lieta C-456/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Bremen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Atbildētājs: Samskip GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Brisele I regulas 1 32. un 33. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens "spriedums [nolēmums]" principā attiecas arī uz tādiem nolēmumiem, ar kuriem ir vienīgi konstatēta procesuālu jurisdikcijas nosacījumu neesamība (tā dēvētie spriedumi par pieņemamību)?

Vai Brisele I regulas 32. un 33. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens "spriedums [nolēmums]" aptver arī spriedumu, ar kuru lieta ir galīgi izlemta instancē un ar kuru tiek noraidīta starptautiskā jurisdikcija, pamatojoties uz nolīguma par jurisdikciju?

Vai Brisele I regulas 32. un 33. pants, ņemot vērā Tiesas judikatūru par iedarbības izplešanās principu (Tiesas 1988. gada 4. februāra spriedums lietā 145/86), ir jāinterpretē tādējādi, ka ikvienai dalībvalstij ir jāatzīst citas dalībvalsts tiesas nolēmumi par nolīgumu par jurisdikciju iedarbību, ja atbilstoši pirmās tiesas valsts tiesībām konstatējums par nolīgumu par jurisdikciju iegūst likuma spēku, un, proti, arī tad, ja lēmums par to ir sprieduma par pieņemamību, ar kuru ir noraidīta prasība, daļa?

____________

1 - Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, OV L 12, 1. lpp.