Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 31 март 2011 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-10/10)

(Публична служба - Длъжностни лица - Социална сигурност - Пълно поемане на медицинските разходи - Мълчалив отказ - Липса на решение за признаване на професионалния произход на заболяването - Обвързана компетентност на администрацията - Решение за отхвърляне на жалбата - Решение, което не е изцяло потвърдително - Липса на жалба - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: адв. L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin, подпомагани от адв. J.-L. Fagnart, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля молбата за възстановяване на пълния размер на различни медицински разходи

Диспозитив

Отхвърля жалбата като отчасти явно неоснователна и отчасти явно недопустима.

Осъжда г-н Hecq да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 100, 17.4.2010 г., стр. 70.