Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 31. marts 2011 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-10/10) 

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - godtgørelse af udgifter til lægebehandling med 100% - stiltiende afslag - ingen afgørelse om anerkendelse af lidelsens erhvervsmæssige oprindelse - administrationens bundne kompetence - afgørelse om afslag på klagen - afgørelse, der ikke blot er af bekræftende karakter - ingen klage - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede, bistået af advokat J.L. Fagnart)

Sagens genstand

Påstand om annullation af en afgørelse om afslag på godtgørelse af forskellige udgifter til lægebehandling med 100%.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

André Hecq betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 100 af 17.4.2010, s. 70.