Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 marca 2011 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-10/10)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Przejęcie kosztów medycznych w 100% - Dorozumiana decyzja o odrzuceniu - Brak decyzji o uznaniu podłoża zawodowego choroby - Ograniczone kompetencje administracji - Decyzja o oddaleniu zażalenia - Decyzja niemająca czysto potwierdzającego charakteru - Brak wniesienia zażalenia - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata J.L. Fagnarta)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek o zwrot w 100% określonych kosztów medycznych.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako po części oczywiście bezzasadna a po części oczywiście niedopuszczalna.

André Hecq pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 100 z 17.4.2010, s. 70.