Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 юли 2011 г. - Hidalgo/Парламент

(Дело F-70/10)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 288, 23.10.2010 г., стр. 75.