Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 юли 2011 г. - Geradon/Съвет

(Дело F-102/10)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 64.