Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 април 2011 г. - Chaouch/Комисия

(Дело F-30/09)

(Публична служба - Възнаграждение - Надбавка за настаняване - Определяне на правата - Постъпване на служба като длъжностно лице на изпитателен срок - Отчитане на промяна в пребиваването след титуляризацията - Задължение за пребиваване на длъжностното лице по силата на член 20 от правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dhikra Chaouch (Oetrange, Люксембург) (представители: адв. F. Moyse и адв. A. Salerno)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н D. Martin и г-н J. Baquero Cruz)

Предмет

Отмяна на решението на ОН на жалбоподателката да не се предоставя надбавка за настаняване.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-жа Chaouch.

Г-жа Chaouch понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 129, 6.6.2009 г., стр. 21.