Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. - Chaouch przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/09)

(Służba publiczna - Wynagrodzenie - Dodatek na zagospodarowanie - Ustalenie praw - Rozpoczęcie służby jako urzędnik zatrudniony na okres próbny - Uwzględnienie zmiany miejsca zamieszkania po powołaniu na czas nieokreślony - Ciążący na urzędniku na mocy art. 20 regulaminu pracowniczego obowiązek posiadania miejsca zamieszkania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci F. Moyse i A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieprzyznaniu skarżącej dodatku na zagospodarowanie

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

D. Chaouch pokrywa wszystkie koszty.

____________

1 - Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21