Language of document :

Жалба, подадена на 3 юли 2011 г. - ZZ/Парламент

(Дело F-65/11)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. O. Mader, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Европейския парламент, с което се определят на жалбоподателя само две точки за заслуги в рамките на годишното атестиране за 2004 г., през която е командирован в Европейската сметна палата.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска,

да се отмени решението на ответника от 19 юли 2010 г., с което в рамките на процедурата по годишно атестиране за 2004 г. не му е определена трета точка за заслуги, като се отмени и решението на ответника от 28 април 2011 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението от 19 юли 2010 г.;

да се осъди ответника да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер, определен по преценка на Съда;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________