Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 17 юни 2011 г. - Nieminen/Съвет

(Дело F-8/11)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 95, 26.3.2011 г., стр. 14.