Language of document :

Жалба, подадена на 24 юни 2011 г. - ZZ/Европейска комисия

(Дело F-64/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Crosby и адв. S. Santoro, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника относно едностранно оттегляне на предложение за работа, направено на жалбоподателя, независимо от обстоятелството, че последният вече е приел това предложение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 4 март 2011 г., с което Европейската комисия отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решение на Комисията HR B2 (2010) 662634 от 5 октомври 2010 г.;

да се заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди, включително за пропуснатите ползи в размер на неизплатените заплати и обезщетения;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________