Language of document :

24. juunil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-64/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Crosby ja S. Santoro)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus võtta ühepoolselt tagasi hagejale tehtud tööpakkumine, hoolimata asjaolust, et hageja oli selle pakkumise juba vastu võtnud.

Hageja nõuded

tühistada 4. märtsi 2011. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata hageja asutusesisese kaebuse komisjoni 5. oktoobri 2010. aasta otsuse HR B2 (2010) 662634 peale;

kohustada hüvitama hagejale tekitatud kahju, muu hulgas saamata jäänud palk ja hüvitised;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________