Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-64/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Crosby i S. Santoro)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o jednostronnym wycofaniu oferty zatrudnienia skierowanej do strony skarżącej, pomimo faktu, że strona skarżąca przyjęła już tę ofertę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 marca 2011 r., w której Komisja oddaliła złożone przez stronę skarżącą w procedurze wewnętrznej zażalenie na decyzję Komisji HR B2 (2010) 662634 z dnia 5 października 2010 r.;

zasądzenie odszkodowania za poniesioną przez stronę skarżącą szkodę, w tym utraconego wynagrodzenia i dodatków;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________