Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 - Adriaens m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-87/10) 

(Personalesag - årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte - ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Stéphane Adriaens (Evere, Belgien) med flere (ved advokat M. Casado García-Hirschfeld)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse som gengivet ved sagsøgernes lønsedler om at begrænse tilpasningen af deres løn med virkning fra juli 2009 til en forhøjelse på 1,85% inden for rammerne af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-87/10, Adriaens m.fl. mod Kommissionen.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 40.