Language of document :

Жалба, подадена на 15 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-47/11)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: W. Bode, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да бъде изключен от процедурата на конкурс EPSO AST/100/09 и искане за достъп до информацията относно провеждането на конкурса.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд да постанови, че:

-    Ответникът следва да предостави на жалбоподателя пълна информация относно провеждането на конкурса и различните проведени до момента изпити, включително относно процедурата за оценка на изпитите, по-специално - но не изключително - като

•    му предостави достъп до всички документи, с които ответникът разполага, във връзка с участието на жалбоподателя в посочения конкурс, включително документите за оценка на изпитите, представени от жалбоподателя.

•    му съобщи цялата информация относно начина, по който е формирана получената от него оценка от 12 точки по време на практическия изпит (a).

•    му предостави информация относно провеждането на конкурса като цяло, включително относно броя на участвалите в писмения и в устния изпит кандидати; броя на кандидатите, които са се представили успешно на практическия изпит (a); критериите за оценка, установени от конкурсната комисия за целите на оценката, например корекционна схема, критерии за предоставяне на точки за отделни части от различните изпити или определени критерии за оценка; брой на точките, получени от останалите кандидати на практическите изпити (a) и (б), както и информация за начина на предоставяне на тези точки.

-    Отменя решението на ответника от 28 септември 2010 г., както и решението за потвърждаване от 5 април 2011 г., което има за последица обстоятелството, че жалбоподателят може да продължи участието си в конкурса, чиито първи етап се състои в коригиране на практическия изпит (б) на жалбоподателя.

-    Ответникът е задължен да предостави обезщетение на жалбоподателя за понесените от него извънсъдебните разноски във връзка с трите административни жалби и с настоящата жалба.

____________