Language of document :

Beroep ingesteld op 15 april 2011 - ZZ/Commissie

(Zaak F-47/11)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: W. Bode, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekster uit te sluiten van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO AST/100/09 en verzoek om toegang tot informatie over de afloop van het vergelijkend onderzoek

Conclusies

Verzoekster concludeert tot,

vaststelling dat verweerster verplicht is om verzoekster volledig op de hoogte te stellen van het verloop tot nu toe van het vergelijkend onderzoek en van de afzonderlijke examens, met in begrip van de procedure voor de beoordeling van de examens, met name, maar niet uitsluitend, door:

de verlening van toegang tot alle stukken waarover verweerster met betrekking tot verzoeksters deelname aan het vergelijkend onderzoek beschikt, daaronder begrepen stukken die de beoordeling van verzoeksters examens betreffen;

verlening van volledig informatie over de kwestie hoe verzoekster voor de praktische toets (a) 12 punten heeft kunnen behalen;

verlening van informatie over het verloop van het vergelijkend onderzoek in het algemeen, met inbegrip van mededeling van het aantal kandidaten dat aan het mondelinge en praktische examen heeft deelgenomen; het aantal kandidaten dat voor het mondelinge examen is geslaagd; het aantal kandidaten dat voor de praktische toets (a) is geslaagd; de richtlijnen die de examencommissie voor de beoordeling heeft opgesteld, bijvoorbeeld beoordelingsschema's, richtlijnen op grond waarvan een bepaald deel van de punten voor bepaalde onderdelen van de individuele examenonderdelen moet worden gegeven of bepaalde beoordelingscriteria moeten worden gehanteerd; de punten die de andere kandidaten voor de praktische toetsen (a) en (b) hebben behaald alsmede informatie over de vraag hoe die punten tot stand kwamen;

nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van 28 september 2010 alsmede van het bevestigende besluit van 5 april 2011, zodat verzoekster verder aan het vergelijkend onderzoek zal kunnen deelnemen, waarbij in de eerste plaats haar praktische toets (b) zal moeten worden gecorrigeerd;

vaststelling dat de verwerende partij verplicht is om verzoeksters buitengerechtelijke kosten verband houdende met de drie administratieve klachten en het onderhavige beroep te vergoeden.

____________