Language of document :

Žaloba podaná 15. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-47/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: W. Bode, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia vylúčiť žalobkyňu z výberového konania EPSO AST/100/09 a žiadosť o prístup k informáciám o uvedenom výberovom konaní

Návrhy žalobkyne

zaviazať žalovanú, aby žalobkyni poskytla podrobné informácie o doterajšom priebehu uvedeného výberového konania a o jednotlivých skúškach, vrátane procesu hodnotenia skúšok, najmä - ale nie len - tým, že jej

umožní nahliadnuť do všetkých dokumentov týkajúcich sa účasti žalobkyne na výberovom konaní, ktoré sa nachádzajú u žalovanej, vrátane dokumentov týkajúcich sa hodnotenia skúšok žalobkyne,

podá podrobné informácie o tom, ako sa dospelo pri praktickom teste (a) k výsledku 12 bodov,

podá informácie o priebehu uvedeného výberového konania všeobecne, vrátane údajov o počte uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na ústnych skúškach; počte uchádzačov, ktorí na ústnych skúškach uspeli; počte uchádzačov, ktorí uspeli pri praktickom teste (a); kritériách, ktoré stanovila výberová komisia pre hodnotenie, napríklad schémy hodnotenia, kritériá, podľa ktorých sa má určitá časť bodov rozdeliť na jednotlivé časti skúšok alebo na určité kritériá hodnotenia; počte bodov, ktoré dosiahli ostatní uchádzači v praktických testoch (a) a (b), ako aj informácie o tom, ako sa dospelo k týmto bodom,

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 28. septembra 2010, ako aj potvrdzujúce rozhodnutie z 5. apríla 2011 s účinkom, že žalobkyňa sa naďalej môže zúčastňovať na výberovom konaní, pričom, najmä ako prvý krok, sa má opraviť výsledok praktického testu (b) žalobkyne,

zaviazať žalovanú na náhradu mimosúdnych trov konania, ktoré jej vnikli z dôvodu podania troch sťažností a tejto žaloby.

____________