Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 maja 2011 r. - J przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/09)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych - Artykuł 73 regulaminu pracowniczego - Odmowa uznania zawodowego charakteru choroby - Obowiązek przeprowadzenia postępowania w rozsądnym terminie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: J (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek strony skarżącej o uznanie choroby, na którą cierpi, za chorobę zawodową, a także decyzji o obciążeniu jej opłatami i kosztami wyznaczonego przez nią lekarza oraz połową opłat i kosztów dodatkowych trzeciego lekarza komisji lekarskiej.

Sentencja wyroku

Komisja Europejska zostaje obciążona zapłatą na rzecz skarżącego kwoty jednego euro tytułem odszkodowania.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez skarżącego.

Skarżący pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 180 z 1.8.2009, s. 64.