Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 maj 2011 - J mot kommissionen

(Mål F-53/09)()

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom - Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Vägran att erkänna en sjukdom som yrkesskada - Skyldighet att genomföra förfarandet inom rimlig tid)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: J (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran att godkänna den sjukdom sökanden lider av som yrkessjukdom, liksom beslutet att ålägga sökanden att betala arvodena och kostnaderna för den läkare som hon har utsett liksom hälften av arvodena och extrakostnaderna för läkarkommitténs tredje läkare.

Domslut

Europeiska kommissionen förpliktas att till sökanden utge 1 euro i skadestånd.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader.

Sökanden ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 180, 7.8.2009, s. 64.