Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. februára 2011 - Barbin/Parlament

(vec F-68/09)

(Verejná služba - Úradníci - Povyšovanie za rok 2006 - Výkon rozsudku Súdu pre verejnú službu - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Zásada rovnosti zaobchádzania - Čiastočná rodičovská dovolenka)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Barbin (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne A. Lukošiūtė a C. Burgos, splnomocnené zástupkyne, neskôr J. F. de Wachter, R. Ignătescu a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým rozhodol nepovýšiť žalobkyňu do triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    F. Barbin znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009, s. 43.