Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 май 2011 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-40/10)

(Публична служба - Длъжностни лица - Годишен отпуск - Отсъствие след изчерпване на годишния отпуск и без предварително разрешение - Изгубване на правото на възнаграждение - Член 60 от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представител: G. Berscheid и D. Martin)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на Комисията, в което се посочва неразрешено надвишаване с 5,5 дни на правото на годишен отпуск на жалбоподателя за 2009 г.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата на г-н Lebedef.

Г-н Lebedef понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 55.