Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 mei 2011 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-40/10)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Vakantieverlof - Afwezigheid na opgebruik van vakantieverlof en zonder voorafgaande toestemming - Verlies van bezoldiging - Artikel 60 van het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende vaststelling van een niet-toegestane overschrijding van 5,5 dag van verzoekers verlof over 2009

Dictum

Het beroep van Lebedef wordt verworpen.

Lebedef zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 209 van 31.7.2010, blz. 55.