Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 maja 2011 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/10)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Coroczny urlop - Nieobecność, która nastąpiła po wyczerpaniu prawa do urlopu corocznego bez uprzedniego zezwolenia - Utrata wynagrodzenia - Artykuł 60 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej, w której stwierdzono, że skarżący bez zezwolenia przekroczył o 5,5 dnia wymiar urlopu przysługującego mu w 2009 r.

Sentencja wyroku

Skarga wniesiona przez Giorgia Lebedefa zostaje oddalona.

Giorgio Lebedef pokrywa całość kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55.