Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 26. mája 2011 - Lebedef/Komisia

(vec F-40/10)

(Verejná služba - Úradníci - Neprítomnosť, ku ktorej došlo po vyčerpaní riadnej dovolenky a bez predchádzajúceho povolenia - Strata nároku na odmenu - Článok 60 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorá konštatuje, že žalobca neoprávnene prekročil svoj nárok na riadnu dovolenku za rok 2009 o 5,5 dňa

Výrok rozsudku

1.    Žaloba podaná G. Lebedefom sa zamieta.

2.    G. Lebedef znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 55.