Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 април 2011 г. - Sukup/Комисия

(Дело F-73/09)

(Публична служба - Възнаграждение и надбавки - Надбавка за дете на издръжка - Надбавка за обучение - Надбавки с обратно действие )

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Viktor Sukup (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението на "Служба за управление и плащане по индивидуални права" на Европейската комисия на жалбоподателя да не се предоставя надбавка за дете на издръжка, нито надбавка за обучение

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Sukup понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 267, 7.11.2009 г., стр. 84.