Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. apríla 2011 - Sukup/Komisia

(vec F-73/09)

(Verejná služba - Odmena a príspevky - Príspevok na nezaopatrené dieťa - Príspevok na vzdelanie - Priznanie so spätnou účinnosťou)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Sukup (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia "Úradu pre správu a vyplácanie individuálnych nárokov" Európskej komisie o nepriznaní príspevku na nezaopatrené dieťa ako ani príspevku na vzdelanie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    V. Sukup je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009, s. 84.