Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 февруари 2011 г. - Strack/Комисия

(Дело F-119/07)

(Публична служба - Длъжностни лица - Процедура по медиация - Увреждащ акт - Член 73 от Правилника - Консолидиране - Авансово обезщетение)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Отмяна на няколко решения на Комисията, с които се отхвърлят исканията на жалбоподателя за провеждането на процедура по медиация, за бърза намеса, за предприемане на мерки за разрешаване на конфликтите, както и за авансово плащане съгласно член 19, параграф 4 от Общите правила относно осигуряването на длъжностните лица на Европейските общности за рисковете "злополука" и "професионално заболяване". Искане за обезщетение за вреди и пропуснати ползи.

Диспозитив

Отменя решението на Европейската комисия от 26 февруари 2007 г., с което се отказва изплащането на г-н Strack на авансово обезщетение по смисъла на член 19, параграф 4 от Общите правила.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Комисията понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и половината от съдебните разноски на г-н Strack.

Г-н Strack понася половината от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 19.7.2008 г., стр. 32.