Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-51/11)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci P. Giatagantzidis i K. Kyriazi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o ponownym otwarciu procedury konkursu ogólnego EPSO/AD/77/06 i zaproszeniu skarżącego do ponownego wzięcia udziału w pierwszym etapie tego konkursu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o ponownym otwarciu procedury konkursu:

stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 11 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________