Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. - Ashbrook и др./Комисия

(Дело F-99/10)

(Публична служба - Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители - Липса на основание за постановяване на решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Michael Ashbrook (Люксембург, Люксембург) и други (представители: адв. B. Cortese, адв. C. Cortese и адв. F. Spitaleri)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на решенията на ответника, отразени във фишовете за заплати на жалбоподателите, с които месечните им възнаграждения са увеличени само с 1,85 %, считано от юли 2009 г., в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година, и искане за изплащане на обезщетение за вреди.

Диспозитив

Няма основание за постановяване на решение по съществото на жалбата по дело F-99/10, Ashbrook и др./Комисия.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 13, 15.1.2011 г., стр. 42.