Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 - Ashbrook m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-99/10) 

(Personalesag - årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte - ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luxembourg) m.fl. (ved advokaterne B. Cortese, C. Cortese og F. Spitaleri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelser som gengivet i sagsøgernes lønsedler om at begrænse tilpasningen af deres vederlag med virkning fra juli 2009 til en forhøjelse på 1,85% i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 og en påstand om erstatning.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-99/10, Michael Ashbrook m.fl. mod Kommissionen.

Hver part bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 42.