Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. března 2011 - Strack v. Komise

(Věc F-120/07)

"Veřejná služba - Úředníci - Převod dnů dovolené za kalendářní rok - Článek 4 příloha V ke služebnímu řádu - Důvody vyplývající z potřeb služby - Článek 73 služebního řádu - Směrnice 2003/88/ES - Právo na placenou dovolenou za kalendářní rok - Volno z důvodu nemoci"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení několika rozhodnutí Komise vztahujících se k žádosti převést z roku 2004 na rok 2005 nevybranou dovolenou za kalendářní rok v délce přesahující hranici dvanácti dnů. Uložení povinnosti vyplatit finanční vyrovnání za 26,5 dne nevybrané a neproplacené dovolené za kalendářní rok navýšené o úrok ve výši 2 % za rok.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 15. března 2007, kterým se zamítá žádost G. Stracka směřující k převedení zůstatku dnů dovolené za kalendářní rok za rok 2004, se zrušuje.

Ve zbývajících částech se žaloba zamítá.

Evropské komisi se ukládá náhrada vlastních nákladů řízení a náhrada nákladů vynaložených G. Strackem.

____________

1 - Úř. věst. C 315, 22.12.2007, s. 50.