Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 maart 2011 - Strack / Commissie

(Zaak F-120/07)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Overdracht van vakantiedagen - Artikel 4 van bijlage V bij het Statuut - Redenen van dienstbelang - Artikel 73 van het Statuut - Richtlijn 2003/88/EG - Recht op betaald vakantieverlof - Ziekteverlof)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van diverse besluiten van de Commissie inzake de aanvraag tot overdracht van 2004 naar 2005 van de niet-opgenomen jaarlijkse verlofdagen boven de drempel van twaalf dagen. Veroordeling van de Commissie tot betaling van een compensatoire vergoeding voor de 26,5 niet-opgenomen en niet-betaalde jaarlijkse verlofdagen, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 2 %.

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 15 maart 2007 tot afwijzing van Stracks verzoek om zijn resterende vakantiedagen over 2004 te mogen overdragen, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en de kosten van Strack.

____________

1 - PB C 315 van 22.12.2007, blz. 50.