Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 marca 2011 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-120/07)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie dni urlopu rocznego - Artykuł 4 załącznika V do regulaminu pracowniczego - Względy związane z wymaganiami służby - Artykuł 73 regulaminu pracowniczego - Dyrektywa 2003/88/WE - Prawo do płatnego urlopu rocznego - Zwolnienie chorobowe)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji Komisji dotyczących wniosku o przeniesienie z 2004 r. na 2005 r. niewykorzystanego urlopu rocznego przekraczającego próg 12 dni. Zasądzenie od Komisji odszkodowania rekompensującego 26,5 dnia urlopu rocznego niewykorzystanego i niezapłaconego, powiększonego o 2% odsetek rocznie.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 marca 2007 r. o oddaleniu wniosku G. Stracka o przeniesienie niewykorzystanych dni urlopu z 2004 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszy oraz koszty poniesione przez G. Stracka.

____________

1 - Dz.U. C 315 z 22.12.2007, s. 50.