Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-93/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на председателя на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/112/10 - Секретари (AST 3) да не допусне жалбоподателя до изпитите

Искания на жалбоподателя

да се отмени приетото на 15 юни 2011 г. решение, с което се отказва достъп на жалбоподателя до изпитите по конкурс EPSO/AST/ll1/10 - Секретари от степен AST1,

в резултат на това да се постанови, че жалбоподателят следва да бъде включен в процеса по наемане на работа, започнат с посочения конкурс, като при нужда се организират нови изпити,

при всички случаи да се поиска от EPSO да предостави данните, с които разполага относно резултатите на всички кандидати от тест г),

при условията на евентуалност, в случай, че не бъде уважено главното искане, да му се изплати обезщетение, определено предварително по справедливост на 50 000 EUR,

при всички случаи да му се изплати обезщетение за неимуществени вреди, определено предварително по справедливост на 50 000 EUR.

____________