Language of document :

Žaloba podaná 23. septembra 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-93/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia prijatého predsedom komisie výberového konania EPSO/AST/111/10 - Sekretárky (AST 1) nepripustiť žalobcu k skúškam

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté 15. júna 2011, ktorým bolo žalobcovi zamietnuté právo zúčastniť sa skúšok vo výberovom konaní EPSO/AST/111/10 - Sekretárky do platovej triedy AST 1,

v dôsledku toho rozhodnúť, že je potrebné opäť zaradiť žalobcu do procesu prijímania do zamestnania konajúceho sa vo forme uvedeného výberového konania, a prípadne zorganizovať nové skúšky,

v každom prípade požiadať EPSO, aby poskytol informácie, ktoré má, pokiaľ ide o výsledky získané všetkými uchádzačmi v rámci testu d),

subsidiárne, v prípade, že by sa nevyhovelo návrhu, quod non, zaplatiť mu sumu predbežne stanovenú ex aequo et bono na 50 000 eur,

v každom prípade, zaplatiť mu pevne stanovenú sumu ex aequo et bono 50 000 eur ako náhradu za nemajetkovú ujmu.

____________