Language of document :

Talan väckt den 23 september 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-93/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av ordföranden i uttagningskommittén avseende uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 - Sekreterare (AST 1) att inte låta sökanden delta i uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats den 15 juni 2011 av ordföranden i uttagningskommittén avseende uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 - Sekreterare (AST 1),

följaktligen fastslå att sökanden ska få delta i uttagningsförfarandet avseende nämnda uttagningsprov, och om så krävs ordna nya uttagningsprov,

under alla omständigheter förplikta EPSO att lämna ut all information som detta organ förfogar över avseende samtliga sökandes resultat på prov d),

alternativt, för det fall att huvudyrkandet inte godtas, vilket inte är fallet, fastslå att ett belopp som fastställts tillfälligt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50 000 euro ska utbetalas till sökanden,

under alla omständigheter fastslå att ett belopp som fastställts tillfälligt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50 000 euro ska utbetalas till sökanden såsom ersättning för den ideella skada som denne lidit.

____________